NABIO-EM

KHỬ NHANH KHÍ ĐỘC - PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ, TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO TÔM, CÁ PHÁT TRIỂN

 

THÀNH PHẦN: Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp., Amylase, Protease, CaCO3

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải và thức ăn dư thừa của tôm, cá, hấp thu khí NH3, làm sạch đáy ao. Khử nhanh khí độc NO2, H2S. Giảm bọt nước, nhớt nước, tạo màu nước đẹp và môi trường thuận lợi giúp tôm, cá tăng trưởng và phát triển tốt. Khống chế sự phát triển của tảo độc và giảm màu xanh của nước. Tăng hàm lượng oxy hòa tan, cân bằng hệ sinh thái ao nuôi. Sử dụng với liều như sau:
- Sử dụng 1 kg NABIO-EM / 8.000 - 10.000 m3 nước.
- Tùy vào mức độ ô nhiễm mà thay đổi liều dùng cho phù hợp.
Hòa sản phẩm với nước rồi tạt đều xuống ao, đồng thời mở mạnh máy quạt nước.