TẦM NHÌN-SỨ MỆNH-CAM KẾT

TẦM NHÌN

Trở thành công ty sản xuất thuốc thú y - thuốc thủy sản hàng đầu Việt Nam và Khu vực.

SỨ MỆNH

Cung cấp các sản phẩm - dịch vụ tốt nhất, phục vụ cho người chăn nuôi phát triển bền vững.

 

CAM KẾT

Mang đến lợi ích cao nhất cho nhân viên và cộng đồng.